Training Vloeibare Gereedschappen – Afvoer van afgewerkte olie en koelsmeermiddel

Afvoer van afgewerkte olie en koelsmeermiddel

In eerdere hoofdstukken is gebleken dat koelsmeermiddelen aan onderhoud onderhevig zijn. Het zijn producten die daardoor ook een begin en einddatum hebben. Simpelweg kan gezegd worden dat deze producten na verloop van tijd dienen te worden vervangen, maar ook op de juiste wettelijke manier moet worden afgevoerd.

Afhankelijk van ligging en grote van organisatie van het bedrijf wordt bepaald door de provincie hoeveel er van welke afvoerstroom maximaal aanwezig mag zijn. Er zijn hier geen vaste hoeveelheden voor te noemen. Ieder geval zal individueel worden bekeken en beoordeeld. De plaatselijke omgevingsdienst zal controleren en handhaven of de reeds afgesproken maximale volumes van de afgewerkte olie/koelsmeermiddel of oplossing ook wordt gehanteerd. Indien dit niet het geval is kunnen hier hoge boetes voor worden uitgeschreven (bedrijfseconomisch of een milieudelict).

 

Opslag afgewerkte olie/koelsmeermiddel/oplossingen

Afgewerkte olie is smeerolie dat in de afvalfase is terecht gekomen. Smeerolie is een bodembedreigende stof en heeft van zichtzelf geen bijzondere gevaar eigenschappen. Afgewerkte olie/koelsmeermiddel/oplossingen zijn namelijk geen brandbare vloeistof van ADR klasse 3. Het vlampunt van de gebruikte smeerolie ligt ver boven de 100 graden Celsius.

 

Dit betekent echter wel dat een opslagtank voor afgewerkte olie/koelsmeermiddel of oplossingen voor 1 januari 2015 voorzien moet zijn van een installatiecertificaat. Daarnaast moet de tank eens in de 15 jaar worden gekeurd.

 

Indien afgewerkte olie/koelsmeermiddel of oplossingen intern worden verzameld in IBC containers of vaten dienen deze net als de opslag van nieuwe olie te zijn voorzien van een lekbak. De opvangcapaciteit is ten minste 110% van de inhoud van de opslagtank of verpakking.

 

Afvoer op de juiste wettelijke manier: Pure olie/snijolie (niet watermengbare koelsmeermiddelen) dienen apart als afvoerstroom te worden ingeleverd, net als watermengbare koelsmeermiddelen. Beide moeten dus van elkaar gescheiden worden aangeboden.

 

Afvoer watermengbare koelsmeermiddelen

Toegestaan (acceptatievoorwaarden boor-, snij-, slijp- en walsolie)

Oliehoudende vloeistoffen die bij bewerking van metalen en kunststoffen is toegepast en voor zover nodig van metaal-en/of kunststofverontreiniging is ontdaan.

 

Niet toegestaan

Koelvloeistof, brandstoffen, oliehoudend metaalslijpsel, zware metalen en overige afvalstoffen.

 

Specificaties

Pcb’s per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg organische halogeenverbindingen (berekend als chloor) < 1000 mg/kg Sedimentgehalte < 0,2%

Vlampunt > 55°

CZV-gehalte < 5.000 mg/kg Ph waarde > 7 en < 9

Kwik < 5 mg/kg , Calorische waarde > 30.000 kj/kg

 

Euralcode(s)

12.01.09*, koelsmeermiddelen en oplossingen voor machinale bewerking

Overige voorwaarden Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur

Afvoer: Pure olie/snijolie (niet watermengbare koelsmeermiddelen                          Toegestaan (acceptatievoorwaarden afgewerkte olie Cat. I & II)

Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor

zij oorspronkelijk was bestemd.

 

Niet toegestaan

Boor-, snij-, slijp- en walsolie.

Iedere stof die opwerking tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt. Overige afvalstoffen.

 

Specificaties

Afgewerkte-, thermische- en hydraulische olie. Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor (c1)) < 0,1 gew. %

Vlampunt > 60°

Waterpercentage maximaal 5% (boven 5% water volgt toeslag) Pcb’s per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg

Sedimentgehalte < 1%

 

Verpakking en opslag

Bulktank

Vloeistofvat metaal of kunststof minimaal 60 liter (UN goedgekeurd)

 

Euralcode(s)

13.02.08*, overige motor-, transmissie- en smeerolie.

 

Acceptatievoorwaarden

De reeds besproken acceptatievoorwaarden zijn de voorwaarde waar de aangeboden afvoerstromen aan dienen te voldoen. Het toevoegen van bijvoorbeeld ontvettingsmiddelen en andere vluchtige producten met een voornamelijk laagvlampunt zijn erg bepalend voor een meerprijs (extra kosten/toeslag). Dit is bovenop het afgesproken tarief van de afvoer van afgewerkte koelsmeermiddel of oplossing.

 

Voor afgewerkte pure olie/snijolie is het van belang dat deze vrij is van EOX (extraheerbare organische halogeenverbindingen) en Pcb’s (Polychloorbifenyl). Dit is direct de reden waarom chloorhoudende snijolie soorten veel duurder zijn om af te voeren.

 

Begeleidingsbrief, het bewijs van de juiste manier van afvoeren

Na afvoer van de afgewerkte olie of koelsmeermiddel door de afvoerverwerker ontvangt de relatie een officiële begeleidingsbrief voorzien van het exacte aantal liters/kg, afvoer datum en wat de desbetreffende afvalstroom was (afvalstroom nummers).

Deze begeleidingsbrief is het bewijs van ‘’goed gedrag’’ dat de afvoerstroom op de juiste/ wettelijke manier is verwijderd. De omgevingsdienst handhaaft hierop en kan hier aangekondigd of onaangekondigd op komen controleren (bewaar dit bewijs ‘’van goed gedrag’’ voor een minimale periode van 5 jaar).

Monster van het af te voeren product/afvoerstroom

Tijdens de afvoer werkzaamheden wordt er door de afvoerverwerker een tweetal monsters genomen. Een voor de relatie en een voor de afvoer verwerker. Einde van de dag bij aankomst op het verwerkingsdepot wordt er een totaalmonster genomen van de gehele vracht (de afvoer verwerker heeft meerdere accounts op een dag met dezelfde afvoerstroom nummers) op deze manier is heel duidelijk vast te stellen wie van deze accounts de veroorzaker is van afwijkende samenstelling. In dit geval betaald de vervuiler/account extra. Voor de aanbiedende partij is het verstandig om dit monster minimaal twee maanden te bewaren, dit monster is het eventuele tegenbewijs.

Afspraak is niet altijd afspraak

Het spreekt voor zich dat als je niet de juiste afvoerstroom conform acceptatievoorwaarden aanlevert er extra op belast wordt. Neem de situatie thuis, als je plastic afval in de groenbak deponeert bestaat de kans dat je hier op geattendeerd wordt. Een tweede keer zal de gemeentelijke instantie (BOA) je mogelijk beboeten. Er zijn zelfs gemeenten die niet eens waarschuwen en direct overgaan tot bekeuren.

Echter m.b.t. afvoer van o.a. afgewerkte olie/koelsmeermiddel en oplossingen is de laagste afvoerprijs niet altijd wat het lijkt. De vraag is betreft het een all-in prijs of worden er bij facturatie nog extra kosten in rekening gebracht zoals;

  • Administratiekosten
  • Voorrijkosten
  • Handelingskosten
  • Behandelingskosten
  • Analysekosten
  • Milieutoeslag
  • Waterfractie analysekosten

Verstandig is een vaste liter of kg prijs voor aanvang af te spreken en een all-in tarief te hanteren. Het spreekt natuurlijk voor zich dat het totale volume bepalend is voor de uiteindelijke prijs/korting per liter.

Wat gebeurt er daarna met de opgehaalde afgewerkte olie? Verwerking pure olie/snijolie (niet watermengbare koelsmeermiddelen)  De afgewerkte olie wordt gerecycled tot onder andere een basisproduct voor hydrauliekolie. Verwerking afgewerkte watermengbare koelsmeermiddelen. Die gaat onder een EVOA-kennisgeving naar het buitenland en wordt voor verschillende doeleinden ingezet.

 

 

 

Deel het artikel via -

Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn